เกี่ยวกับ KM

วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการสอนและการเป็น tutor ของอาจารย์
2.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาให้เกิดงานวิจัยเพิ่มขึ้น
3.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีทักษะที่จำเป็นต่องานในหน้าที่เพิ่มขึ้น
4.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนดำเนินการ (Action Plan)

1.แผนการบ่งชี้ จัดหมวดหมู่และเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์
  • ดำเนินการสำรวจ รวบรวมผลงานที่เป็นจุดเด่น ด้านการสอน การวิจัย และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสถานสาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆของคณะแพทย์ แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ เผยแพร่บน Website ของคณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ภายใน
  • ดำเนินการสรุปความรู้ จากเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆของกลุ่มอาจารย์ เช่น การประชุมกลุ่ม tutor การทำ case conference และ journal clubเพื่อจัดหมวดหมู่และบันทึกเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่ออาจารย์ที่สนใจแต่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาในภายหลัง
2. แผนการสร้างและแสวงหาความรู้
  • สำรวจความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ เทคนิคการพัฒนางานวิจัย และแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยสำรวจจากแหล่งความรู้ภายนอกอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อเตรียมเชิญผู้รู้จากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ใหม่และประสพการณ์ให้กับบุคลากรภายในคณะ
  • วิเคราะห์และ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยภายในคณะ เผยแพร่บน website ของคณะ
3. แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ บุคลากร ทุกๆ 2 เดือน โดยเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติดีเด่น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ

4. แผนการสังเคราะห์ความรู้และจัดพิมพ์เผยแพร่

กำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นจดหมายเหตุ และ weblog ต่อไป

5. แผนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

ส่งเสริมโครงการสร้างนวัตกรรม ในสาขาวิชา จัดประกวดผลงานนวัตกรรม

Copyright © 2019. Faculty of Medicine Thammasat University All rights reserved.